16-06-2021

Cilat janë projektet kapitale të Dragashit për vitin 2019?

Projektet kapitale të Dragashit për vitin 2019: Gjeni se çfarë merr fshati juaj!

Lista e projekteve kapitale për vitin 2019 është publikuar në faqen zyrtare të komunës së Dragashit.

Shihni se çfarë përfiton fshati juaj në vitin 2019./Opoja Sot

Lista e Shpenzimve Kapitale për vitin 2019
Projektet sipas programve-nënprogramve
Projektet Grante Hyra vendore Totali
1 Kubzimi i rrugeve dhe infrstrukturës tjetër në Dragash 30,000.00 30,000.00 60,000.00
2 Ndërtimi i ujësjellësit kryesor 30,000.00 135,000.00 165,000.00
3 Shpronsime dhe Ekzekutimi i Vendime Gjyqsore 30,817.00 30,817.00
4 Bashkfinacimi i projektit me donator 50,000.00 50,000.00 100,000.00
5 Mirëmbajtja e rrugëve dhe infrastrukturës përcjellëse të komunës së Dragashit (verore-dimrore) 40,000.00 30,000.00 70,000.00
6 Hartimi i projektve 30,000.00 30,000.00
7 Vazhdimi i kanalizimi në fshatin Rapçë 30,000.00 30,000.00
9 Ndërtimi i parkut të lojrave për femi ne fshatin Brod 20,000.00 20,000.00
10 Rregullimi i prronit, murit mbrojtës dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Brod 40,000.00 40,000.00
11 Ndërtimi i murit mbrojtës dhe kubëzimi i rrugëve në fshatin Glloboqicë 25,000.00 25,000.00
12 Ndërtimi rrjetit të ri të  ujësjellësit dhe renovimi i të vjetrit ne Glloboqicë 15,000.00 15,000.00
13 Rikonstruimi i rrugës së asfalltuar dhe kubëzimi i rrugëve në Kerstec 20,000.00 20,000.00
14 Ndërtimi i ujësjellsit në fshatin Krushevë 25,000.00 25,000.00
15 Rregullimi i shtratit të lumit në fshatin Krushevë 10,000.00 10,000.00
16 Rregullimi i infrastrukturës rrugore në Krushevë 10,000.00 10,000.00
17 Vazhdimi i asfalltimit te rrugës Krushevë-Zlipotok 50,000.00 50,000.00
18 Kubëzimi i rrugëve dhe rregullimi i infrastrukturës përcjellse në fshatin Zlipotok 20,000.00 20,000.00
19 Kubëzimi i rrugëve dhe infrastrukturës përcjellse në Leshtan 15,000.00 15,000.00
20 Kubëzimi i rrugëve dhe rregullimi i infrastrukturës përcjellëse në fshatin  Kukajan 15,000.00 15,000.00
21 Furnizimi dhe montimi i pahive elastike mbrojtëse për rrugët në Radeshë 20,000.00 20,000.00
22 Ndërtimi i murit mbrojtës në fshatin Mlike 15,000.00 15,000.00
23 Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktura përcjellse në Radeshë 15,000.00 15,000.00
24 Kubëzimi i rrugëve dhe infrastrukturës përcjellëse ne Rapçë 10,000.00 10,000.00
25 Ndërtimi i rrjetit te ndriqimit në fshatin Rapçë 15,000.00 15,000.00
26 Asfalltimi i rrugës Restelicë-Strazimir-Vazhdimi i punimve 30,000.00 30,000.00
27 Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktura përcjellse në fshatin Orqushë 10,000.00 10,000.00
28 Rregullimi i infrastrukturës rrugore për mbrojtjën nga rrëshqitja e gurëve në Restelicë 70,000.00 70,000.00
29 Kubëzimi i rrugës dhe infrastrukturës tjetër në fshatin Restelicë 20,000.00 20,000.00
30 Ndërtimi i objektit të qendrës për komunitete në fshatin Restelicë-projekt dy vjeçar 56,486.39 56,486.39
31 Kubzimi i rrugve dhe ndertimi i kanalizimit ne fshatin Vraniq 15,000.00 15,000.00
32 Vazhdimi i punimve te rrjetit të ujësjellësit në fshatin Dikancë 10,000.00 10,000.00
33 Kubëzimi i rrugve dhe infrastruktura përcjellëse në fshatin Lubovisht 20,000.00 20,000.00
34 Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktura përcjellëse në fshatin Baçkë 15,000.00 15,000.00
35 Asfalltimi i rrugës Zaplluxhe-Qëndra Turistike 101,868.00 101,868.00
36 Rregullimi i rrjetit të ujësjellsit në fshatin  Blaç 80,000.00 80,000.00
37 Asfalltimi i rrugëve në fshatin Bresanë 150,000.00 150,000.00
38 Ndërtimi i stadionit dhe siperfaqëve gjelbëruese ne fshatin Kuk 40,000.00 40,000.00
39 Ndërtimi i urave dhe murit mbrojtës në fshatin Kuk 33,000.00 33,000.00
40 Kubëzimi i rrugëve në fshatin Kuklibeg 30,000.00 30,000.00
41 Vazhdimi i punimve të aneksit të shkollës në fshatin Kosavë 40,000.00 40,000.00
42 Ndërtimi i rrethojës së shkollës, drenazhimit dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Kapre 25,000.00 25,000.00
43 Hapja e rrugës Kapre-Rrenc 20,000.00 20,000.00
44 Rregullimi i infrastrukturës përcjellëse në fshatin Buzez 10,000.00 10,000.00
45 Ndërtimi i murit mbrojtës, hapja e rrugës,furnizimi me pompa të ujit dhe infrastruktura tjetë në fshatin Zgatar 35,000.00 35,000.00
46 Hapja e rrugës shkollë- rruga kryesore dhe infrastruktura përcjellëse në fshatin Brrut 20,000.00 20,000.00
47 Reno. i shte. kulturës, Punimi i kanalve te hapur se bashku me grillat, kanalizimi dhe infrast.percje.-Bellobrad 50,000.00 50,000.00
48 Ndërtimi i mureve me infrastrukturë përcjellse në fshatin Zym 20,000.00 20,000.00
49 Kubëzimi i rrugës dhe infrastruktura përcjellse në fshatin Brezne 75,000.00 75,000.00
50 Ndërtimi i murit mbrojtës dhe infrastruktura përcjellëse në fshatin Buqe 30,000.00 30,000.00
51 Kubëzimi dhe kanalizimi në fshatin Plavë 30,000.00 30,000.00
52 Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Rrenc 30,000.00 30,000.00
53 Kubëzimi i rrugve dhe infrastrukturës përcjellse në fshatin Pllajnik 15,000.00 15,000.00
54 Kubëzimi i rrugëve dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Xërxe 15,000.00 15,000.00
55 Kubëzimi i rrugës dhe infrastrukturës përcjelëlse në fshatin Shajne 50,000.00 50,000.00
56 Mirëbajtja e hapësirave gjelbëruese publike si dhe varrezave te qytetit 10,000.00 10,000.00
57 Vendosja  dhe mirëbajtja e ndriqimit publik te qytetit 5,000.00 5,000.00
58 Hartimi i hartave zonale per qytetin 40,000.00 40,000.00
59 Furnizimi me aperaturë gjeodezike-GPS 12,929.61 12,929.61
60 Furnizimi me material për raste emregjente të fatkeqësive natyrore 30,000.00 30,000.00
61 Ndërtimi i murit mbrojtës -vazhdimi punimve në fshatin Brrut 20,000.00 20,000.00
62 Rregullimi i rrugës Brrut Trokan -Vazhdimi punimve 45,000.00 45,000.00
Administrata dhe Personeli
1 Blerja e automjetve për administratën e komunës 50,000.00 50,000.00
2 Rinovimi i zyrave te vendit 15,000.00 15,000.00
Shendetsi dhe Mirqenje Sociale
1 Renovimi i objekteve shëndetësore dhe furnizimi me ujë 43,198.00 43,198.00
2 Blerja e një veture 20,000.00 20,000.00
3 Paisje me aperaturë Medicionale 34,000.00 30,000.00 64,000.00
Kultur Rini Sport
1 Ndërtimi i stadionit dhe infrastrukturës tjetër përcjellëse në Dragash 50,000.00 50,000.00
2 Bashkfinacimi i projekteve në kultur rini dhe sport 30,000.00 30,000.00
3 Ndërtimi i Shtëpis  së Kultures në Dragash-Vazhdimi i punimeve 40,000.00 40,000.00
Arsim dhe Shkenca
1 Ndërtimi i murit dhe oborrit  në Llapushnik 60,000.00 60,000.00
2 Rinovimi i objektve shkollore Restelicë-Brod 4,427.00 4,427.00
3 Rregullimi i nyjeve sanitare dhe renovimi i shkollës së mesme Ruzhdi Berisha 30,000.00 30,000.00
4 Ndërrimi i kulmit të shkollës në fshatin Brezne 17,000.00 17,000.00
5 Rinovimi i kulmit,  ndërtimi i kanalizimit dhe infrastrukturës përcjellëse të shkollës në fshatin Shajne 8,000.00 8,000.00
6 Rregullimi i nyjeve sanitare të shkollës fillore Ilmi Batijari në fshatin Blaç 13,359.00 13,359.00
7 Rregullimi i oborrit të shkollës në fshatin Radeshë 20,000.00 20,000.00
8 Ndërtimi i stadionit të shkollës në fshatin Brod 30,000.00 30,000.00
9 Ndërtimi i rrethojës së shkollës në fshatin Restelicë 10,000.00 10,000.00
10 Renovimi i shkollës së vjetër në fshatin Brod 20,000.00 20,000.00
11 Rinovimi i shkollës në fshatin Pllajnik 10,000.00 10,000.00
12 Rinovimi i shkollës në fshatin Bresanë 10,000.00 10,000.00
2,229,268.00 450,817.00 2,680,085.00

Asnjë koment

Comments are closed.