15-06-2024

Drejtoria e Arsimit shpall konkursin për mësimdhënës në Prizren

Drejtoria komunale e Arsimit (DKA)  në Prizren, ka shpallur konkursin për mësimdhënës për vitin shkollor 2018/19, për nivelin fillor dhe atë të mesëm, në 17 qendra  arsimore. Nga ajo që shihet vendet e lira kanë të bëjnë kryesisht me zëvendësime të përkohshme të mësimdhënësve, deri në një afat të caktuar, transmeton “GazetaePrizrenit.net”.

Në konkurs janë këto vende të lira pune:

SHFMU “Dëshmorët e Zhurit”
– Dy mësimdhënës klasor gjerë më datën 31.08.2019
– Një mësimdhënës të Gjuhës Gjermane me 17 orë mësimore në javë (8 orë në Zhur, 5 orë në
Vlashnje dhe 4 orë në Vërmicë) gjerë më 31.08.2019

SHFMU ’’Heronjët e Lumës’’- në Vërmicë
– Dy mësimdhënës të klasor gjerë më datën 31.08.2019

SHFMU ’’Ibrahim Fehmiu’’- në Laxhen Arbana-Prizren
– Dy mësimdhënëse klasor gjerë më datë:31.08.2019.
– Një mësimdhënës të TIK-ut për 15 orë në javë gjerë më 31.08.2019
– Një mësimdhënës të Gjuhës Gjermane me 10 orë mësimore në javë, gjerë 31.08.2019

SHFMU ’’Hysni Temaj’’- në Kushnin
– Një mësimdhënës klasor gjerë më datën 31.08.2019

SHFMU ’’Nefit Jusufi’’- në Skorobisht
– Një mësimdhënës klasor gjerë më datën 31.08.2019

SHFMU “Pjetër Budi” në Lugizhd të Hasit
– Një mësimdhënës klasor me kohë të caktuar / 31.12.2018

SHFMU “Zenun Coçaj” në Gjonaj
– Një mësimdhënës klasor me kohë të caktuar / 31.12.2018

SHFMU “Mushnikova” në Mushnikovë / Paraleleja e ndarë fizike në Gornje Selo
– Një mësimdhënës klasor me kohë të caktuar / 31.12.2018

SHFMU “Haziz Tolaj” në Prizren
– Një mësimdhënës klasor me kohë të caktuar / 31.12.2018

SHFMU “Mithat Frashëri” në Krajk
– Një mësimdhënës klasor me kohë të caktuar / 31.12.2018

SHFMU “Naim Frashëri” në Vlashnje
– Një mësimdhënës klasor me kohë të caktuar / 31.08.2019
– Një mësimdhënës klasor me kohë të caktuar / 31.12.2018
– Një mësimdhënës të TIK-ut, me plotësim norme në SHFMU “Motrat Qiriazi” në Prizren,
gjithësejt 14 orë, gjerë më datën 31.08.2019

SHFMU “Dëshmorët e Vërrinit” në Billushë
– Një mësimdhënës klasor me kohë të caktuar / 31.08.2019

SHFMU “Vllezërit Frashëri” në Planejë/ Paralelja e ndarë fizike në Gorozhup
– Një mësimdhënës klasor me kohë të caktuar / 31.12.2018

SHFMU “Fadil Hisari” në Prizren
– Një mësimdhënës të Gjuhës Gjermane me 21 orë mësimore në javë (8 orë në shkollën “Fadil
Hisari”, 5 orë në shkollën “Mustafa Bakiu”, 4 orë mësimore në shkollën “Xhevat Berisha” dhe
2 orë në shkollën “Lidhja e Prizrenit) gjerë më 31.08.2019

SHML “Luciano Motroni” në Prizren
– Dy mjekë të përgjithshëm me 20 orë mësimi më javë, gjerë më 31.08.2019
– Një mjekë të përgjithshëm me 12 orë mësimi në javë, gjerë më 31.08.2019
– Një mjekë të përgjithshëm me 20 orë mësimi në javë, gjerë më 31.08.2019 – Gjuhën boshnjake
– Një mjekë të përgjithshëm me 10 orë mësimi në javë, gjerë më 31.08.2019 – Gjuhën turke

SHML “Ymer Prizreni” në Prizren
– Një mësimdhënës për lëndën teknologji ushqimore, gjerë më 31.08.2019

SHML “Remzi Ademaj” në Prizren
– Një mësimdhënës për Lëndën e Matematikës për 14 orë në javë, gjerë më 31.08.2019

SHML “Gjon Buzuku” në Prizren
– Një mësimdhënës për Lëndën e Matematikës për kohë caktuar 31.01.2019
– Një mësimdhënës për Gjuhën Angleze në Gjonaj – 31.08.2019
– Një mësimdhënës për Gjuhën Gjermane në Gjonaj – 31.12.2018
– Një mësimdhënës për Lëndën Edukatë Fizike dhe Shëndeti në Gjonaj – 31.08.2019 / 16 orë
– Një mësimdhënës për Lëndën e Matematikës në Gjonaj dhe Romaj / 31.08.2019
– Një mësimdhënës për Gjuhën Gjermane në Romajë – 31.08 2019 – 13 orë në javë;
– Një mësimdhënës për Lëndën e Informatikës / TIK Romaj – 31.08.2019 / 13 orë në javë
– Një mësimdhënës për Lëndën Edukatë Fizike dhe Shëndeti në Romajë – 31.08.2019 / 16 orë

Kushtet:
Për të gjitha vendet e punës kërkohet kualifikimi përkatës profesional, sipas Udhëzimit
Administrativ nr. 10/2018 – Normativi mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm,
Udhëzimit Administrativ nr. 05/2015-normativi për mësimdhënësit e arsimit profesional.

Aplikacionet merren në DKA dhe dorëzohen të plotësuara së bashku me dokumentacionin
e kërkuar në DKA.

Konkursi mbetet i hapur deri më datë 22.08.2018

 

Asnjë koment

Comments are closed.