17-06-2024

Fillon implementimi i Kodit të ri Doganor dhe Akcizave,lehtësohet procesi e importit dhe eksportit

Pas shpalljes në gazetën zyrtare, Kodi Doganor dhe të Akcizave (08/L-247), ka hyrë në zbatim.

Ky kod i përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt modernizimit dhe efikasitetit të sistemit doganor dhe të akcizës në vendin tonë, duke synuar përmirësimin e shërbimeve dhe lehtësimin e proceseve për qytetarët dhe bizneset.

Kodi i Ri i Doganave dhe Akcizës përmban një sërë përmirësimesh dhe ndryshimesh që do të kenë një ndikim pozitiv në operacionet doganore dhe proceset e akcizës.

Disa nga pikat kryesore të këtij kodi përfshijnë:a) Kodi i ri synon të thjeshtojë procedurat doganore dhe të lehtësojë procesin e importit dhe eksportit të mallrave.

Kjo do të ndihmojë në reduktimin e kohës dhe kostove për bizneset.b) Implementimi i teknologjive të reja do të përmirësojë menaxhimin dhe monitorimin e mallrave, duke rritur sigurinë dhe transparencën në proceset doganore.c)

Masa të reja janë parashikuar për të përmirësuar kontrollin dhe monitorimin e mallrave, duke ndihmuar në parandalimin e kontrabandës dhe aktiviteteve të tjera ilegale.d)

Kodi i ri është në përputhje me praktikat dhe standardet ndërkombëtare, duke e bërë sistemin tonë doganor më konkurrues dhe të përshtatshëm për tregtinë globale.

Dogana është e përkushtuar të ofrojmë një shërbim më të mirë për qytetarët dhe bizneset tona, dhe besojmë se këto ndryshime do të kenë një ndikim pozitiv në ekonominë e vendit.

Asnjë koment

Comments are closed.