08-12-2023

Mytaher Haskuka dhe tre ish-deputetët dënohen me nga 1 vit burgim me kusht

Aktgjykimi në fjalë u shpall të mërkurën nga gjykatësi Adnan Kamberi, raporton. Sipas aktgjykimit, Enver Hoti, dënohet me burgim prej 1 viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet, nëse i njëjti nuk kryen vepër tjetër penale në periudhën verifikuese prej 2 viteve.

Po ashtu, Haskuka, u dënua me burgim prej 1 viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet, nëse i njëjti nuk kryen vepër tjetër penale në periudhën verifikuese prej 2 viteve.

Tutje, Pantina u dënua me burgim prej 1 viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet, nëse e njëjta nuk kryen vepër tjetër penale në periudhën verifikuese prej 2 viteve.

Njësoj u dënua edhe Haxhiu, me burgim prej 1 viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet, nëse e njëjta nuk kryen vepër tjetër penale në periudhën verifikuese prej 2 viteve.

Obligohen që secili vec e vec, të paguajnë paushallin gjyqësor në shumën për 50 euro, ndërsa nga 30 euro për kompensimin e viktimave të krimit, në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi.

Kundër këtij aktgjykimi, palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese në afat 15 ditësh nga dita e pranimit të aktgjykimit me shkrim.

Paraprakisht, në seancën e mbajtur në po të njëjtën ditë të akuzuarit Hoti, Pantina, Haskuka e Haxhiu pranuan fajësinë për veprën penale “Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm”, edhe pse në fillim të seancës të njëjtit u deklaruan të pafajshëm.

Mirëpo, pas konsultimeve me mbrojtësin e tij, avokatin Haxhi Millaku, i akuzuari Hoti, pranoj fajësinë për veprën që i vihej në barrë.

“Pas pauzës patëm kohë të mjaftueshme që gjykata na ofroi mundësinë për t’u konsultuar dhe ne i sqaruam të gjitha dilemat qoftë në aspektin procedural dhe të ligjit material, me të mbrojturin tim, i cili pranoi këshillën e mundësisë ligjore që në këtë çështje penale sipas akuzës me numër e datë, vendosëm që të pranojmë fajësinë”, tha avokati Millaku.

Po ashtu, fajtorë u deklaruan edhe të akuzuarit tjerë, Pantina, Haskuka dhe Haxhiu.

Me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve, u pajtua edhe prokurorja Fatmire Cacaj, të cilin më pas e ka aprovuar gjykatësi Kamberi.

Avokati Millaku, në fjalën e tij përfundimtare i propozoi gjykatës që ndaj të mbrojturit të tij tek vendimi mbi dënim ta aplikojë dispozitën nga neni 38, 44, 71 dhe 72, paragrafi 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe kërkoi nga gjykata që me rastin e shqiptimit të dënimit të aplikohen posaçërisht rrethanat lehtësuese.

Një propozim të tillë të avokatit Millaku, e mbështetën të gjithë të akuzuarit.

Në fjalën përfundimtare, i akuzuari Hoti tha se si deputet i zgjedhur në zgjedhjet e vitit 2014 ka kryer detyrën e tij me nder dhe përgjegjësi të lartë në aspektin funksional, por edhe ligjor.

“Veprimi që ka ndodhur në njërën nga seancat e Kuvendit të Republikës së Kosovës edhe një herë dua të cek se ka qenë në qëllim të interesit të vendit për tema të njohura të caktuara siç ka qenë Demarkacioni dhe Asociacioni dhe mendoj që efekti është arritur për t’i ndaluar dhe parandaluar”, deklaroi Hoti.

Edhe të akuzuarit Pantina, Haskuka e Haxhiu në fjalën e tyre përfundimtare deklaruan se veprimi i tyre ka qenë për interes shtetëror në mbrojtje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës.

Të njëjti deklaruan se në kohën kur kishin ndërmarrë këto veprime nuk kishin pasur njohuri se një veprim i tillë përbën vepër penale, mirëpo tani e tutje ata thanë këtë e kanë kuptuar.

Ndryshe, në këtë rast sipas aktakuzës i akuzuar është edhe Rexhep Selimi, mirëpo në seancën fillestare të mbajtur më 11 shkurt 2022, gjykata me qëllim të efikasitetit dhe ekonomizimit të procedurës penale në këtë seancë ka bërë veçimin e procedurës për të njëjtin, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Ndryshe, sipas akuzës të njëjtit akuzoheshin edhe për veprën penale “Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare”, nga neni 409, paragrafi 1 të KPRK-së, mirëpo sipas vendimit të datës 25 maj 2022, Gjykata Themelore në Prishtinë, ka hudhur poshtë akuzën dhe ka pushuar procedurën penale ndaj të akuzuarve për veprën penale “Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare”, për shkak të arritjes së afatit të parashkrimit absolut të ndjekjes penale.

Asnjë koment

Comments are closed.