08-03-2021

Pas dënimit nga Gjykata në Prizren, asamblisti Baldedaj thotë se ai askund s’kishte nënshkrim për llaptopët

Asamblisti i AAK-së në Prizren, Ilir Baldedaj i cili u dënua para disa ditësh me dhjetë muaj burgim nga Gjykata Themelore, për shkak të mos kthimit të llaptopëve nga asamblistët në mandatin e kaluar, ka bërë një sqarim publik.

Ai ka shkruar se në asnjë dokument nuk ka nënshkrim, si drejtor i Administratës në kohën e qeverisjes së Prizrenit nga Ramadan Muja, shkruan Gazeta Blic.

Reagimi i plotë:

Sqarim:

Të nderuar miq:
Dokumentet e mëposhtme, ku në asnjërin nuk figuron nënshkrimi im, janë dëshmia më e mirë për mosinvolvimin tim në projektin për ndarjen e lap- topëve për 41 kuvendarët e Prizrenit (përbërja e kaluar), në mesin e të cilëve edhe tre të Vetëvendosjes: Artan Abrashit, Drita Millakut dhe Arbër Rexhaj.

Asgjë nuk është përfundimtare dhe natyrisht se do të paraqesë ankesë në Gjykatën e Apelit.

Pavarësisht procesit, nuk do të heshti në opozitarizmin dhe publikimin e të gjitha shkeljeve nga pushteti në Prizren.

Nuk me trembeni dot !
Me respekt! I.B

  

Në vazhdim e gjeni njoftimin e lëshuar nga Gjykata në Prizren:

Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda, (trupi gjykues në përbërje: Xheladin Osmani kryetar, Refki Piraj dhe Fatmir Krasniqi anëtarë), ka shpallur aktgjykim dënues, ndaj të akuzuarit I.B., për shkak se:

– Nga data 15 maj 2015, deri më datë 29 tetor 2015, në Prizren, në objektet zyrtare të Kuvendit Komunal të Prizrenit, duke vepruar në cilësi të personit zyrtar – Drejtor i Administratës së Komunës së Prizrenit, me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie për vete apo personin tjetër, nuk i ka përmbushur detyrat zyrtare të tij të përcaktuara me ligje, në atë mënyrë që, brenda periudhës kohore të cekur më lartë, bën shpërndarjen e pasurisë jo financiare (Laptop dhe çanta të laptopëve) për asamblistët e Kuvendit Komunal të Prizrenit, në sasi prej 40 copësh nga sasa totale prej 43 copësh dhe në vërtetimin mbi pranimin e laptopëve të nënshkruar nga asamblistët me rastin e pranimit të pasurisë së tillë, nuk figuron kushti që kjo pasuri shtetërore të kthehet pas përfundimit të mandatit publik, ashtu siç parashesh Ligji 03/L -048 për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, si dhe Rregullorja e Ministrisë së Financave 02/2013 për menaxhimin e pasurisë jo financiare në organizatat buxhetore, ndërsa për 3 laptopë të tjerë nuk ka prova se të njëjtët u janë shpërndarë personave për të cilat kanë qenë të destinuar duke i shkaktuar buxhetit të shtetit dëm në vlerë prej rreth 19,350.00 euro,

– kësodore ka kryer veprën penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 lidhur me par. 2.1 dhe 2.2 të KP-së.

Andaj Gjykata, në kuptim të Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale, të akuzuarit I.B., i ka shqiptuar :

– DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) muajve.

E dëmtuara Komuna e Prizrenit, për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest të rregullt juridiko-civil. Pas shpalljes së aktgjykimit, kryetari i trupit gjykues ka njoftuar palët që brenda afatit ligjor të gjithë palët në procedurë do të pranojnë aktgjykimin e plotë në formë të shkruar dhe të arsyetuar.

Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit, thuhet në komunikatën e Gjykatës Themelore në Prizren.

Asnjë koment

Comments are closed.