17-08-2022

Prizren: Gjykimi për rastin e hekurudhës, ja deklarata e ish-drejtorit komunal të Urbanizmit

Në Gjykatën Themelore në Prizren, të mërkurën, në gjykimin për korrupsion ndaj ish-kryeshefit të Infrakosit dhe ish-drejtorëve të Komunës së Prizrenit, i akuzuari Sadik Paqarizi ka dhënë mbrojtjen e tij, ku tha se gjatë mandatit të tij nuk ka pasur asnjë kërkesë apo ankesë nga Infrakosi.

Në këtë rast, po akuzohen Agron Thaçi, ish-kryeshef ekzekutiv i Infrakos-it, tre ish-drejtorët e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor në Komunën e Prizrenit, Sadik Paqarizi, Nijazi Kryeziu e Visar Islamaj, ish-drejtori i Inspektorateve në Prizren, Bujar Nerjovaj, ish-inspektori i ndërtimit, Bashkim Krasniqi, si dhe menaxheri dhe bashkëpunëtori profesional i Infrakosit në Prizren, Naim Avdyli, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Shtatë të akuzuarit ngarkohen se kanë shkaktuar degradimin e pronës, si dhe infrastrukturën e hekurudhës së Komunës e Prizrenit, se e kanë bërë të papërdorshme, duke i shkaktuar dëm Infrakosit në vlerë të përgjithshme prej 104 mijë e 674 euro e 61 centë.

“Gjatë mandatit tim, unë nuk kam pasur asnjë kërkesë apo ankesë nga Infrakosi, për çfarëdo veprimi të komunës, respektivisht të punës së drejtorisë të cilën unë e kam drejtuar” tha i akuzuari Paqarizi.

Në pyetjen e mbrojtësit të tij, avokat Arben Shala, nëse është respektuar vija ndërtimore dhe vija rregulluese ku ka plan rregullues të hollësishëm për lejet e përmendura në aktin akuzues, i akuzuri ka thënë se janë respektuar këto vija, e që sipas tij shihen në skicën e planit të parcelave.

Po ashtu, ai ka thënë se projekti kryesor për lejet ndërtimore nënshkruhet nga bashkëpunëtorët profesional, arkitektët dhe inxhinierët e ndërtimit.

Kurse, në pyetjen e prokurorit Genc Nixha se kur është bërë diskutimi publik me qytetarët dhe me palët e interesit a ka qenë dikush nga Infrakosi, i akuzuari Paqarizi ka thënë se kanë marrë pjesë shumë persona dhe subjekte dhe se nuk është në dijeni nëse ka qenë dikush nga Infrakosi.

I akuzuari u ballafaqua me deklaratën e dhënë në Prokurori më 28 shtator 2018, ku tha se ai në deklaratën e tij kishte thënë se Agron Thaçi në cilësinë e kryeshefit të Infrakosit kishte marrë pjesë në një tryezë publike.

Lidhur me këtë ballafaqim, kundërshtim ka paraqitur avokati Shala, i cili tha se tryeza publike është bërë pas miratimit të planeve rregulluese të hollësishme dhe se kështu ka deklaruar edhe i mbrojturi tij.

Prokurori Nixha ka kërkuar nga gjykata që avokatit Shala t’i jepet vërejtje pasi që i njëjti sipas tij vazhdimisht ka dhënë sugjerime në përgjigjet e të mbrojturit të tij.

“I akuzuari mund të përgjigjet me po ose jo, kurse ti po e udhëzon me deklaru, u përgjigje në vend të tij”, tha prokurori Nixha.

Më pas, prokurori Nixha e ka pyetur të akuzuarin lidhur me atë se përse nuk figuron pëlqimi i Infrakos-it në lejet urbanistike të cilat i ka nënshkruar, kurse ai tha se një pëlqim i tillë nuk është i kërkuar me ligj.

Tutje, të akuzuarin Paqarizi anëtarja e trupit gjykues, Raima Elezi, e pyeti se a ka refuzuar ai  ndonjë kërkesë të invesistorëve në pjesën e qytetit që është objekt i akuzës, ai u përgjigj se ka pasur të tilla në rastet kur nuk i kanë plotësuar kushtet ligjore sipas planit rregullues.

Kurse, kryetarja e trupit gjykues, gjykatësja Teuta Krusha të akuzuarit Paqarizi i tha se nëse është dislokuar hekurudha dhe stacioni policor hekurudhor me planin rregullues numër 01-011-2341 më 29 shkurt 2012, pse nuk është lejuar hyrja dhe dalja nga ana e pronës së hekurudhës.

Lidhur me këtë, i akuzuari tha se llogaritet pronë e huaj e që në këtë rasti sipas tij llogaritet si pronë e Qeverisë së Kosovës.

Më pas, prokurori Nixha, të akuzuarit dhe mbrojtësit e tyre kanë kërkuar që seanca e sotme të ndërpritet, e cila kërkesë është aprovuar nga gjykata.

Seancat e radhës janë caktuar më 26 dhe 27 shtator 2022.

Të ngjajshme

Sipas aktakuzës, Paqarizi, Kryeziu, Islamaj, Nerjovaj, Krasniqi, Thaçi dhe Avdyli, akuzohen se në cilësinë e personave zyrtarë, kanë tejkaluar kompetencat, nuk i kanë përmbushur detyrat apo autoritetin zyrtar, me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie për vete apo personin tjetër, duke i shkaktuar dëm personit tjetër.

Në aktakuzë thuhet se i akuzuari Paqarizi, në periudhën kohore 2012-2014, në Prizren, duke punuar si person zyrtar, në cilësinë e drejtorit të Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor në Komunën e Prizrenit, ka lëshuar leje ndërtimi firmës “Breu Petrol”, më 9 gusht 2012, leje ndërtimi për personin Reshat Kamberi, më 25 korrik 2013 dhe leje ndërtimi për personin Xhavit Spahija, duke u bazuar në vendimet e marra nga Administrata Komunale, si Plani Urbanistik, i 18 tetorit 2012, e cila është në kundërshtim me Ligjin për Hekurudhat me nr.04/L-063, ka shkaktuar degradimin e pronës si dhe infrastrukturën e hekurudhës në Komunën e Prizrenit e ka bërë të papërdorshme, duke i shkaktuar  dëm “INFRAKOS”-it në vlerë të përgjithshme 104 mijë e 674 euro e 61 centë.

Sipas aktakuzës, i akuzuari Kryeziu, në periudhën kohore 2014-2016, në Prizren, duke punuar si person zyrtar, në cilësinë e drejtorit të Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor në Komunën e Prizrenit, ka bërë tejkalimin e kompetencave duke lëshuar leje ndërtimi personit Nexhat Bytyqi, më 30 maj 2014 dhe leje ndërtimi për personin Avni Haliti, më 21 maj 2014, duke u bazuar në vendimet e marra nga Administrata Komunale, si Plani Urbanistik i 18 tetorit 2012, e cila është  në kundërshtim me ligjin për Hekurudhat me nr.04/L-063.

Me ç’rast, thuhet se ka shkaktuar degradimin e pronës si dhe infrastrukturën e hekurudhës në Komunës e Prizrenit e ka bërë të papërdorshme duke i shkaktuar dëm “INFRAKOS”-it në vlerë të përgjithshme 104 mijë e 674 euro e 61 centë.

Në aktakuzë thuhet se edhe i akuzuari Islamaj, në periudhën kohore 2016-2017, në Prizren, duke punuar si person zyrtar, në cilësinë e drejtorit të Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor në Komunën e Prizrenit, ka bërë tejkalimin e kompetencave duke lëshuar leje ndërtimi për firmën “Fat Grup”, më 6 mars 2017, po ashtu leje ndërtimi për personin Agron Kuka, më 3 maj 2017, leje ndërtimi për personin Mexhid Karavidaj, më 29 nëntor 2016, si dhe leje ndërtimi për personin Nrec Thaqi, më 8 prill 2017, duke u bazuar në vendimet e marra nga Administrata Komunale, si Plani Urbanistik i 18 tetorit 2012, e cila është  në kundërshtim me ligjin për Hekurudhat me nr.04/L-063.

Me ç’rast, thuhet se ka shkaktuar degradimin e pronës si dhe infrastrukturën e hekurudhës në Komunës e Prizrenit e ka bërë të papërdorshme duke i shkaktuar dëm “INFRAKOS”-it në vlerë të përgjithshme 104 mijë e 674 euro e 61 centë.

Në aktakuzë thuhet se i akuzuari Nerjovaj, gjatë vitit 2013, në Prizren, duke punuar si person zyrtar, në cilësinë e drejtorit për Inspekcion në Komunën e Prizrenit, ka bërë tejkalimin e kompetencave edhe pse ka qenë i njoftuar rreth mbindërtimit dhe uzurpimit në ndërtesën “Liburnia”, me pronar Destan Hoxhën, e cila ka qenë në ndërtim gjatë mandatit të tij, i cili ka pasur leje për ndërtimin e 2+B+P+6, duke u bazuar në Plani Urbanistik i 18 tetorit 2012, e cila është në kundërshtim me Ligjin për Hekurudhat me nr.04/L-063.

Sipas aktakuzës, i akuzuari Nerjovaj, ka lejuar edhe ndërtimin e katit të shtatë edhe përkundër  konkluzionit të nënshkruar nga ana e tij, më 8 prill 2014, nuk është dhënë urdhër që i njëjti të zbatohet e që ka qenë kompetencë e tij, si dhe po ashtu ka qenë i njoftuar për uzurpimin të cilën pronari i ndërtesës-investitori ka bërë mbi pronën e hekurudhave “INFRAKOS” dhe nuk ka ndërmarrë asnjë veprim parandalues.

Me këtë, thuhet se ka shkaktuar degradimin e pronës si dhe infrastrukturën e hekurudhës në Komunës e Prizrenit e ka bërë të papërdorshme duke i shkaktuar dëm “INFRAKOSIT”, në vlerë të përgjithshme 104 mijë e 674 euro e 61 centë.

Gjithnjë sipas së njëjtës aktakuzë, i akuzuari Bashkim Krasniqi, gjatë vitit 2012, në Prizren, duke punuar si person zyrtar, në cilësinë e inspektorit të ndërtimit në Komunën e Prizrenit, ka bërë tejkalimin e kompetencave edhe pse ka qenë i caktuar për inspektimin e këtij ndërtimi, ku objekti, ka pasur leje për ndërtimin e 2+B+P+6, dhe gjatë ushtrimit të detyrës së tij ka lejuar që të bëhet mbindërtimi, pra edhe i katit të shtatë, respektivisht tejkalimi i lejes së ndërtimit, si dhe ka qenë i njoftuar për uzurpimin të cilën pronari-investitori e ka bërë në pronën e hekurudhave.

Ndërkaq, i akuzuari Thaçi, gjatë vitit 2013, në Fushë Kosovë, duke punuar si person zyrtar, në cilësinë e kryeshefit të “INFRAKOS”, thuhet se nuk i përmbush detyrat zyrtare edhe pse ka qenë i caktuar për mbikëqyrjen dhe menaxhimin e pronave të hekurudhës duke neglizhuar detyrat dhe obligimet e veta, nuk ka vepruar sipas Ligjit për Hekurudhat, ku në nenin 128, paragrafi 2, parashihet që punët mbrojtëse, përfshirë edhe masat e parandalimit për veprimet e ndaluara-ndërtimet në afërsi të infrastrukturës hekurudhore, duke mos marrë pjesë në diskutimet publike për planin rregullativ urban për Komunën e Prizrenit, ku është marrë edhe Plani Rregullativ Urban i 18 tetorit 2012, e cila është në kundërshtim me Ligjin për Hekurudhat me nr.04/L-063, dhe duke vepruar me vonesë në parashtrimin e padive pranë gjykatave kompetente për mbrojtjen e pasurisë së “INFRAKOS”.

Me këtë, thuhet se ka shkaktuar degradimin e pronës si dhe infrastrukturën e hekurudhës në Komunës e Prizrenit e ka bërë të papërdorshme duke i shkaktuar kësaj kompanie dëm në vlerë të përgjithshme 104 mijë e 674 euro e 61 centë.

Në aktakuzë thuhet se i akuzuari Avdyli, gjatë vitit 2013, në Prizren, duke punuar si person zyrtar, në cilësinë e menaxherit të patundshmërive dhe bashkëpunëtorit profesional pranë “INFRAKOS” nuk i përmbush detyrat zyrtare edhe pse ka qenë i caktuar për mbikëqyrjen dhe menaxhimin e pronave të hekurudhës, duke neglizhuar detyrat dhe obligimet e veta, nuk ka vepruar sipas Ligjit për Hekurudhat, për masat e parandalimit për veprimet e ndaluara-ndërtimet në apo në afërsi të infrastrukturës hekurudhore, dhe duke vepruar me vonesë në parashtrimin e padive pranë gjykatave kompetente për mbrojtjen e pasurisë së “INFRAKOS”.

Me këtë, thuhet se ka shkaktuar degradimin e pronës si dhe infrastrukturën e hekurudhës në Komunës e Prizrenit e ka bërë të papërdorshme duke i shkaktuar kësaj kompanie dëm në vlerë të përgjithshme 104 mijë e 674 euro e 61 centë.

Me këtë, të gjithë të akuzuarit po ngarkohen me veprën penale “Keqpërdorim i detyrës zyrtare apo autoritetit zyrtar”, nga neni 422, paragrafi 1, lidhur me paragrafin 2, nënparagrafin 2.2 të KPRK-së. /BetimipërDrejtësi

Shënim: Personat e përmendur në këtë artikull konsiderohen të pafajshëm, përveç nëse nga gjykata vërtetohet se janë fajtorë me vendim të formës prerë

Asnjë koment

Comments are closed.