20-05-2024

Qeveria në dorëheqje emëron bordet e disa ndërmarrjeve publike

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, në pajtim me Rregulloren e Punës së Qeverisë, ka thirr mbledhjen korresponduese (mbledhja elektronike) në të cilën janë miratuar vendime nga fushat e përgjegjësive kushtetuese dhe ligjore të Qeverisë në detyrë.

Qeveria ka ka emëruar bordet e reja të ndërmarrjeve publike.

Atë të KRU “Ujësjellësit”, të Postës së Kosovës, InfraKos-it

Kjo është komunikata e plote

Udhëzimi Administrativ për Përcaktimin e Procedurave për Shkatërrimin e Strukturave të Paligjshme, është dokumenti i parë që ka marr miratimin nga kabineti qeveritar. Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është përcaktimi i procedurave për aplikimin e mjetit juridik shkatërrimit të strukturave të paligjshme nga Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës lidhur me zbatimin e vendimeve të plotfuqishme të Komisionit për Kër kesa Pronësore dhe aktgjykimeve të Panelit të Ankesave pranë Gjykatës Supreme.

Pas shqyrtimit nga Qeveria është miratuar Vendimi për shkarkimin e Bordit të Drejtorëve dhe emërimin e Bordit të Përkohshëm të Drejtorëve të ndërmarrjes publike qendrore Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” Sh.A. Në propozimin e Ministrisë së Ekonomisë, Punës, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike, thuhet se ekzistojnë së paku katër arsye kryesore për shkarkimin e bordit të drejtorëve: 1. Shpërfillja e humbjeve të shkaktuara nga kryeshefi; 2. Mosadresimi i opinionit të Auditorit; 3. Mosadresimi i gjetjeve të auditorit të brendshëm; dhe 4. Emërimi i parregullt i ushtruesit të detyrës së kryeshefit.

Anëtarë të Bordit të Përkohshëm të Ndërmarrjes janë emëruar:

1. Mentor Hyseni, kryesues dhe drejtor;

2. Hajrie Morina, drejtore;

3. Seat Bilbani, drejtor; dhe

4. Idriz Maliqi, drejtor.

Edhe vendimi për shkarkimin e Bordit të Drejtorëve dhe emërimin e Bordit të Përkohshëm të Drejtorëve të ndërmarrjes publike qendrore “Posta e Kosovës” Sh.A., është aprovuar nga kabineti qeveritar. Sipas Ligjit, Qeveria duhet t’i shkarkojë drejtorët kur ka “arsye për të besuar” se kanë shkelur detyrat fiduciare. Në raportin për vitin 2018, Zyra Kombëtare e Auditimit ka dhënë opinionin se pasqyrat vjetore financiare të Postës nuk paraqesin gjendjen e drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale në këtë ndërmarrje.

Anëtarë të Bordit të Përkohshëm të Ndërmarrjes janë emëruar:

1. Mentor Arifaj, kryesues dhe drejtor;

2. Kujtim Shala, drejtor;

3. Sajmie Thaci, drejtore; dhe

4. Blerton Abazi, drejtor.

Miratimin nga kabineti qeveritar e ka marr edhe Vendimi për emërimin e Bordit të Përkohshëm të ndërmarrjes publike qendrore “Hekurudhat e Kosovës – Infrak os” Sh.A. , në këtë përbërje:

1. Enis Berisha, kryesues dhe drejtor;

2. Vjollca Jashari, drejtore;

3. Artan Dermaku, drejtor; dhe

4. Abdullah Lala, drejtor.

Në mbledhje është miratuar edhe Vendimi për përjashtim nga fushëveprimi i Ligjit për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, për shërbimet telekomunikuese që ofron “Telekomi i Kosovës SH.A.”, si shërbime me rëndësi të veçantë shtetërore. Në arsyetimin e këtij vendimi thuhet se Agjencia e Shoqërisë së Informacionit në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike ofron shërbime të rrjetit kompjuterik dhe të internetit për të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës. Ajo shfrytëzon rrjetin optik nëntokësorë të huazuar nga Telekomi i Kosovës, që mbulon pjesën dërmuese të vendit. Falë kësaj funksionon sistemi i regjistrit qendror civil, regjistri i bizneseve, regjistri i pronës, sistemi i pagesave, siste mi i pensioneve, sistemi informativ shëndetësor, regjistrimi i automjeteve, tatimi në pronë, sistemi i intranetit të komunave, sistemi i menaxhimit të burimeve njerëzore dhe shumë burime tjera elektronike që ofrohen për administratën, qytetarët dhe bizneset. Këto shërbime nuk mund t’i ofrojë asnjë operator tjetër telekomunikues në Kosovë.

Është aprovuar në parim Nisma për lidhjen e Marrëveshjes për Ndihmë të Ndërsjellë Juridike në Çështjet Penale ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Konfederatës së Zvicrës. Marrëveshja synon të nxis bashkëpunimin në mes të dy vendeve me qëllim të parandalimit të krimit duke respektuar në mënyrë të ndërsjellët sovranitetin, barazinë dhe përfitimin reciprok të dy vendeve.

Në mbledhjen e sotme është aprovuar në parim nisma për Anëtarësim të Republikës së Kosovës në “Fondin për mbështetje kulturore të Këshillit të Evropës EUROIMAGES”. Vendimi obligon Ministrinà « e Punëve të Jashtme dhe të Diasporës dhe Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit që të zhvillojnë të gjitha procedurat duke u bazuar në legjislacionin në fuqi, për anëtarësim në këtë Fond.

Qeveria Ka miratuar Vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit të Qeverisë nr. 02/102, të datës 7 maj 2019. Me plotësimin dhe ndryshimin e vendimit, Artan Abrashi caktohet anëtar i Komisionit Qeveritar për Njohjen e Statusit të ish-të dënuarve dhe ish-të përndjekurve politikë.

Qeveria në mbledhjen e sotme ka miratuar Vendimin për Pakon Mbështetëse për realizimin e mësimit në distancë. Kjo pako përmban masat në vijim:

– Mësimdhënësit të cilët do të përfshihen drejtpërdrejt në përgatitjen dhe prodhimin e video-materialeve mësimore për klasat 1-9, të ju sigurohen shtesa mbi pagën;

– Personeli i Shkollës Fillore dhe të Mesme të Ulët “Qamil Batalli” në Prishtinë, Shkollës Fillore dhe të Mesme të Ulët “Emin Duraku” në Prizren dhe personeli i Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit që është i përfshirë drejtpërdrejt në realizimin e mësimit në distancë, të ju sigurohet shtesë mbi pagë.

– Shtesë mbi pagë edhe për personelin civil të Drejtorive Komunale të Arsimit në Komunën e Prishtinës dhe në atë të Prizrenit.

– Shuma e shtesës mbi pagë është nga 150 euro deri në 300 euro në muaj, për muajt mars, prill dhe maj 2020 dhe do të realizohet në bazë të kritereve dhe kategorizimit të nivelit të angazhimit që do t’i përcaktojë Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit.

Asnjë koment

Comments are closed.