20-05-2024

KDI rekomandon funksionalizimin e Komitetit për Komunitete në Prizrenit dhe Dragash

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) gjatë një konference për media, sot ka publikuar të gjeturat nga monitorimi i punës së Komiteteve për Komunitete në komunën e Prizrenit dhe Dragashit.

Naim Cahanaj nga KDI, ka theksuar problemin e mos funksionimit të Komiteteve për Komunitete në komunën Prizrenit dhe Dragashit në aspektin e përmbushjes së detyrimeve të tyre ligjore.

Sipas tij, komiteti për Komunitete në Prizren, që nga konsituimi i tij me datë 15 mars 2018, ka mbajtur vetëm dy takime, derisa Komiteti për Komunitete në Komunën e Dragashit gjatë këtij viti ka pasur aktivitet më të shtuar duke mbajtur 4 mbledhje gjatë kësaj periudhe. “Për shkak të dështimit të tyre për të përmbushur detyrimet e tyre ligjore komunitetet pakicë mbeten të privuar në trajtimin e çështjeve dhe interesave të tyre në proceset vendimmarrëse”.

Kurse Almedin Fejza nga KDI, ka vazhduar me të gjeturat tjera dhe mos respektim të ligjeve nga komitetet. “Përveçmos përmbushjes së obligimeve që rrjedhin nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale, Komitetet për Komunitete në dy nga komunat e monitoruara, nuk kanë respektuar edhe ligjet tjera sektoriale duke përfshirë ligjin për barazinë gjinore si dhe  ligjin për përdorimin e gjuhëve zyrtare”.

Sipas tij “mos respektimi i gjuhëve zyrtare gjatë thirrjeve të mbledhjeve, mungesën adekuate të përkthimit gjatë seancave të mbajtura, mos përfaqësimi i kuotës gjinore,janë vetëm disa nga aspektet negative që kanë përcjellë punën e komiteteve në këtë periudhë”.Komiteti për komunitete në Dragash përkundër vlerësimit të ligjshmërisë nga ana MAPL-së, që përbërja e komitetit është në kundërshtim me ligjin për barazinë gjinore, vazhdon të jetë me këtë përbërje.

Duke specifikuar rendësinë e Nënkryetarit për Komunitete ai me tutje theksoi se “mos zgjedhja e tij në komunën e Prizrenit, paraqet një hendek dhe boshllëk në përmbushjen e kritereve ligjore sa i përket përfaqësimit të interesave të komuniteteve pakicë në këtë komunë”.

Me qëllim të fuqizimit të komuniteteve dhe përfaqësimit të tyre në institucionet lokale, KDI rekomandon Kryetarin e Prizrenit që të evitojë sa më parë çështjen e mos zgjedhjes së Nënkryetarit për Komunitete.

Po ashtu, rekomandohen Kryesuesit e Kuvendeve të Komunave të Prizrenit dhe Dragashit të ndërmarrin masat adekuate në ngritjen e nivelit të punës së Komiteteve për Komunitete, bazuar në përgjegjësitë dhe obligimet ligjore që rrjedhin në kuadër të funksionalizimit të këtyre mekanizmave. Njëkohësisht, kërkon nga përfaqësuesit e subjekteve politike të komuniteteve pakicë si dhe kryesuesit të Komiteteve që të ngrisin angazhimin e tyre në këto mekanizma si dhe të rrisin  përgjegjshmërinë e tyre në drejtim të përmbushjes së interesave të komuniteteve pakicë në komunat përkatëse.

 

Asnjë koment

Comments are closed.