14-07-2020

Komuna e Prizrenit ndan 30 mijë euro për furnizim me 500 shujta në ditë për familjet nevojtare

Rreth 30 mijë euro janë planifikuar të shpenzohen nga Komuna e Prizrenit në krye me Mytaher Haskukën për të furnizuar familjet në nevojë me shujta ushqimore. Tenderi është shpallur për 500 shujta në ditë, raporton Express.

Përmes njoftimit për dhënie të kontratës të publikuar në faqen zyrtare të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik është bërë me dije se kompania që do të bëjë këtë furnizim është “ABI” SH.P.K.

“Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A te ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 ne adresën e specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi për dhënie te kontratës”, thuhet në njoftimin e publikuar në KRPP.

Kontrata është dhënë më 30 prill, derisa nënshkrimi i saj parashihet të bëhet më 4 maj./Gazeta Express

 

 

Asnjë koment

Comments are closed.