01-10-2022

Paraburgim prizrenasit, kontrabandoi cigare pa banderola në vlerë afër 8 mijë euro

Një qytetari nga Prizreni i është shqiptuar masa e paraburgimit prej një muaji nga gjykata e këtij qyteti pasi që i njëjti me datën 20 korrik kishte kontrabanduar cigare në vlerën prej 7 mijë e 800 euro, e iu është shmangur tarifavae të detyrushme doganore.

Komunikata e plotë e Gjykatës Themelore të Prizrenit:

Caktohet masa e paraburgimit ndaj një (1) të pandehuri për veprat penale; tregtia e ndaluar dhe shmangia nga pagesa e tarifave  të detyrueshme doganore ose tarifave të akcizës  

Prizren, 22 korrik 2021 – Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i procedurës – Gani Kastrati, ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje tridhjetë (30) ditë, e cila do të llogaritet prej kohës së arrestimit 21.07.2021 dhe mund të zgjasë deri më datën 20.08.2021, ndaj të pandehurit G.S.,  për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprat penale: tregtia e ndaluar nga neni 299 par.3.lidhur me par. 1. të KPRK-së, dhe veprën penale shmangia nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore ose tarifave akcizore nga neni 312 par.5. të Kodit Penal të Republikës

Gjykata me rastin e caktimit të paraburgimit ndaj të pandehurit G.S., kavlerësuar se ekzistojnë arsyet ligjore për caktimin e masës së paraburgimit, dhe nga provat e mbledhura deri në këtë fazë, rrjedh dyshimi i bazuar:

  Më datë 20 korrik, në orët e mbrëmjes në afërsi të Prizrenit, i pandehuri G.S., në mënyrë të kundërligjshme arrin që nëpërmjet rrugëve ilegale të sigurojë dhe tregtoj mall të kontrabanduar, ashtu që gjatë kontrollit nga Njësiti i Doganës Anti-Kontrabandë  tek i pandehuri G.S., hasin mall pa dokumentacion përkatësisht cigare të kontrabanduara pa banderolë me sasi prej 65 pako, në total prej 650,000.oo (gjashtëqind e pesëdhjetë mijë) copë cigare, ku vlera e mallit të tregtuar arrin shumën 7,800.oo (shtatëmijetetëqind) euro,

Kurse me datë dhe kohë të njëjtë, i pandehuri për mallrat e importuara ilegalisht, ka bërë shmangie nga tarifat e detyrueshme doganore në vlerë prej 39,907.40 (tridhjetenëntëmijenëntëqindeshtatë) euro, me të cilat veprime Doganave përkatësisht buxhetit të Republikës së Kosovës i shkakton dëm substancial.

Kurse a do të argumentohen këto fakte do të vlerësohet në fazat e mëtejme të procedurës penale.

Me rastin e caktimit të paraburgimit, gjykata ka marrë parasysh faktin se hetimet në këtë çështje janë në fazën fillestare, dhe me lënien në liri të të pandehurit i njëjti mund të arratiset.

Nga të lartë cekurat gjyqtari i procedurës ka vlerësuar se caktimi i paraburgimit për të pandehurin është më se i domosdoshëm, duke pasur parasysh peshën e veprave penale, dhe rrezikun e përsëritjes së veprës penale pasi që i pandehuri nuk është hera e parë që bie ndesh me ligjin pikërisht për të njëjtën vepër penale, andaj sipas mendimit të gjykatës caktimi i masës së paraburgimit tani për tani është i domosdoshëm dhe i arsyeshëm.

Shënim: Kundër këtij vendimi, pala e pakënaqur ka të drejtë ankese, në Gjykatën e Apelit, ankesa kundër këtij aktvendimi nuk e shtynë ekzekutimin e tij.

Asnjë koment

Comments are closed.