17-04-2024

Prizreni ngec me projektet kapitale dhe me pagesat e obligimeve

Sipas Auditorit, edhe procesi i përgatitjes së pasqyrave financiare vjetore përmban disa gabime financiare, mangësi të shpalosjeve dhe paqartësi të identifikuara gjatë auditimit.

“Planifikimi dhe realizimi i buxhetit, prokurimit, menaxhimi i llogarive të arkëtueshme, llogarive të pagueshme, të hyrave, pasurisë dhe menaxhimi i dosjeve të personelit janë fusha ku kërkohen përmirësime të mëtutjeshme”, shkruan në konkluzionet kryesore të ZKA-së për Komunën e Prizrenit. Edhe pse kontrollet e brendshme kanë operuar në mënyrë efektive në disa fusha, sipas ZKA-së, dobësi evidente janë vërejtur në disa sisteme të rëndësishme financiare, duke përfshirë prokurimin. “Aranzhimet e qeverisjes që kanë të bëjnë me llogaridhënien, menaxhimin e rrezikut dhe raportimin menaxherial janë të dobëta. Procesi i vetëvlerësimit dhe përgjigjja ndaj rekomandimeve të dhëna nga ZKA-ja dhe NjAB-i nuk po adresohen ashtu siç kërkohet për zhvillimin dhe përmirësimin e organizatës”, shkruan në Raport.

Si sfida janë veçuar mosrealizimi i projekteve kapitale dhe vonesat në pagesat e obligimeve

Asnjë koment

Comments are closed.